1. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , معرفی الگوی «هَیجامَد» و شیو¬ه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان¬آموزان غیر¬فارسی زبان , دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
  2. رضا پیش قدم , نگاهی انتقادی به نقشه ی هوش در ایران: نخبگی یا مخبگی؟ , نخستین هم اندیشی ملی در امور نخبگان کشور , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۱
  3. رضا پیش قدم , لیدا اصطهباناتی , آزمون بین اللملی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: ضرورتی از یاد رفته , هفتمین مجمع بین اللملی استادان زبان و ادبیات فارسی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۲۸
  4. رضا پیش قدم , The content analysis of the books… , آموزش و یادگیری غیر رسمی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۲۵
  5. رضا پیش قدم , CDA, critical thinking , آموزش زبان و ادبیات انگلیسی , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۲۸